Stajlar

Öğrencilerin 2. yılın sonunda 20 iş günü süren fakülte içi stajı ile 3. yılın sonunda en az 20 iş günü süren sanayi stajı yapmaları gerekmektedir.

Bu staj süresince tüm öğrencilerin makineler üzerinde uygulama yapması, makineleri kullanmaları ve bazı ünitelerde kendi tasarladıkları bir ürünü elde etmeleri mümkün olmaktadır. Bu staj ayrıca, opsiyon seçimi öncesi, öğrencilerin tekstilin tüm alanlarında yoğun bir uygulamalı eğitim görerek, kendi ilgi ve becerilerini ölçüp, sağlıklı karar vermelerine yardımcı olmaktadır.

Sanayi stajının yapılacağı işletmenin öğrencinin seçtiği opsiyon ile ilgili ve Bölüm tarafından kabul edilebilir özelliklerde olması gerekmektedir. Öğrenci staj sonunda edindiği bilgi ve tecrübeleri bir rapor halinde yazıp, işletmedeki staj sorumlusuna onaylatarak Bölüm Başkanlığı’na iletir. Bu raporlar ilgili öğretim üyesi tarafından incelenerek, uygun olup olmadığına karar verilir. Ayrıca işletmedeki staj sorumlusu tarafından doldurulup onaylanan ve öğrencinin genel durumunun değerlendirildiği sicil fişi, staj sorumlusu tarafından Bölüm Başkanlığı’na iletilir. Dosyası uygun, sicil fişi olumlu olan öğrenci sanayi stajından başarılı sayılır. Rapor sonucu olumsuz ise raporu tekrar hazırlaması, sicil fişi olumsuz ise stajı tekrarlaması istenir.

Öğrenciler sanayi stajını isterlerse yurt dışında da yapabilmektedir. Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler staj yerlerini kendileri ayarlamaktadır ancak staj yerinin bölüm tarafından kabul edilmesi gereklidir.

BÖLÜM İÇİ STAJ (STAJ-I)

Staj dönemi : İkinci yılın sonunda – Genel Lisans
Staj süresi :  15 işgünü / 3 hafta  Zorunlu
BÖLÜM STAJ KOORDİNATÖRÜ:  Doç. Dr. Tülay GÜLÜMSER

(tulay.gulumser@ege.edu.tr)

STAJ BİLGİLENDİRME VE YÖNLENDİRME: Endüstri Mühendisi Nilay AKGÜN

( nilay.akgun@ege.edu.tr )

STAJ DEĞERLENDİRME: Doç. Dr. Zümrüt Ünal, Doç. Dr. Pınar ÇELİK, Doç.Dr. Nida Oğlakcıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Deniz Duran,   Yrd. Doç. Dr. Sema Dalbaşı

ÖNKOŞUL : Bölüm Uygulama işletmelerinde yapılan Bölüm içi staj tarihleri Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. Staj başvurusu için aşağıdaki belge, Tekstil Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonuna ilan edilen tarihe kadar mutlaka teslim edilmelidir:

1 adet öğrenci kimlik fotokopisi

DERS KİTABI/DİĞER MATERYAL : Staj yürütücüleri tarafından anlatılan ders notları

BÖLÜM İÇİ STAJIN (KATALOG) İÇERİĞİ :

Tekstil Mühendisliği Bölüm İçi Staj ile, öğrencinin bir tekstil mühendisinin çalışabileceği tüm alanları tanıması, çalışma hayatında karşısına çıkabilecek makineleri görüp öğrenmesi, uygulamalı çalışmalar ile makinelere ve sisteme aşinalığının sağlanması, opsiyon seçimi öncesi kendisine uyan ve çalışmaktan hoşlanabileceği konuyu saptayabilmesi için fırsat yaratılması mümkün olmaktadır.

BÖLÜM İÇİ STAJIN AMACI VE HEDEFİ :

Öğrencilerin;

§ Tekstil mühendisliği mesleğini tanıması ve opsiyon seçimlerine yardımcı olması,

§ Öğrencilerin entegre bir tesis olan pilot işletmede, hammaddeden mamüle kadar uzanan üretim, süreç ve işlem adımları hakkında uygulamalı bilgi alması

§ Temel bilimler ve mühendislik mesleğine ilişkin bilgilerin uygulanışını gözlemesi,

§ Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin gelişmesi,

§ Meslek yaşamına hazırlanması sağlanır.

BÖLÜM İÇİ STAJ PROGRAMI:

1. IPLİK ÜNİTESİ

1. Gün : Pamuk İplikhanesinin tanıtımı

2. Gün :Yün İplikhanesinin tanıtımı

3. Gün : Sınav

 

2. DOKUMA ÜNİTESİ

1. Gün : Dokuma hazırlık işlemleri ve uygulamaları

2. Gün : Dokuma işlemi ve dokuma makinelerinin tanıtımı, el dokuma tezgahlarında uygulamalar

3. Gün : El dokuma tezgahlarında uygulamalar ve sınav

 

3. ÖRME ÜNİTESİ

1. Gün : Örme makinalarının tanıtımı, el örme makinalarında uygulama

2. Gün : Yuvarlak örme makinalarının incelenmesi

3. Gün : Makina bilgileri ve Sınav

 

4. TERBİYE ÜNİTESİ

1. Gün : Ön terbiye makinaları

2. Gün : Boyacılık ve  makinaları

3. Gün : Bitim işlemleri ve Sınav

 

5. DOKUSUZ YÜZEYLER+KLİMA

1. Gün : Baskıcılık ve makinaları

2. Gün : Dokusuz yüzeyler elde etme yöntemleri ve  makineları, uygulamaları

3. Gün : Klima dairesi ve Sınav

 

6. KONFEKSİYON ÜNİTESİ

1. Gün : Hazır giyim sanayiinin tanıtımı, hazır  giyim sanayiinde iş akışı organizasyonu

2. Gün : Kesimhane hakkında genel bilgi, dikimhanede pratik çalışmalar

3. Gün : Dikimhanede pratik çalışmalar  ve Sınav

BÖLÜM İÇİ STAJ PLANI :

 

Hafta

 

İplik (1) Dokuma

(2)

Örme (3) Terbiye

(4)

Dokusuz Yüzeyler ve Klima   (5) Konfeksiyon

(6)

1 1

 

6

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

 

4

6

 

5

2 5

 

4

6

 

5

1

 

6

2

 

1

3

 

2

4

 

3

3 3

 

2

4

 

3

5

 

4

6

 

5

1

 

6

2

 

1

NOT: Öğrenciler 6 gruba ayrılmıştır.

 

BÖLÜM İÇİ STAJ RAPORUNUN HAZIRLANMASI :

Rapor, alt-üst-sağdan 2.5 cm, cilt payı için soldan 3 cm boşluk bırakarak, A4 kağıdına el yazısı ile yazılmalıdır. Sayfalar uygun şekilde numaralandırılmalı ve bir dosya içinde sunulmalıdır. Rapor resim, şekil, tablo veya numuneler ile zenginleştirilebilir. Rapor kapağında öğrencinin adı, kayıt yılını içerecek şekilde öğrenci numarası, grubu, staj yürütücüsünün adı soyadı, staj yaptığı ünitenin tam adı ve staj tarihi yer almalıdır. Pilot işletmenin her ünitesi için ayrı ayrı staj dosyası hazırlanmalı, her ünitenin staj yürütücüsü o üniteye ait staj dosyasını onaylamalıdır.

BÖLÜM İÇİ STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

1.  Her ünitedeki 2.5 günlük staj sonunda, verilen formata uygun olarak bilgisayarda hazırlanan staj raporu, staj yürütücüsüne teslim edilir

2.  Staj yürütücüsü o raporu kontrol eder, varsa düzeltmeleri yapar, Kabul/Red şeklinde değerlendirir

3.  Staj değerlendirici öğretim üyesi o üniteye ait staj raporunu ve devam durumunu irdeler, staja devamı tamam ve staj raporu kabul edilen öğrencinin o üniteye ait stajı  BAŞARILI olarak değerlendirilir, aksi halde staj tekrar edilir.

4. Her bir üniteye ait sonuçlar iki hafta içerisinde Bölüm Staj Koordinatörüne iletilir.

5. Tüm ünitelerdeki stajı BAŞARILI olan öğrencinin Bölüm İçi Stajı BAŞARILI olarak değerlendirilir.

BÖLÜM İÇİ STAJIN VEYA RAPORUNUN REDDİNİ GEREKTİREN DURUMLAR

1. Raporun verilen sürede teslim edilmemesi

2. Raporun belirlenen formata uygun hazırlanmaması

3. Raporun içerik yönünden yetersiz bulunması

4. Staja devamsızlık

5. Her bir ünitedeki staj sonunda yapılan sınavda başarısızlık

 

DERSİN TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ:

(Program çıktısı tam sağlanıyor ise X; kısmen sağlanıyor ise / ; sağlanmıyor ise boş bırakınız)

1 Matematik, fen bilimleri ve tekstil ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki teorik ve pratik bilgileri tekstil mühendisliği problemlerini çözmek için uygulayabilme becerisi.
2 Tekstil mühendisliği problemlerinin çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi koşullar altında belirli gereksinimleri karşılamak üzere tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (Gerçekçi koşullar: Ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar vb. ) /
4 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
5 Tekstil mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme ve çözebilme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulama becerisi. /
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin verilmesi, mühendislik çözümlerinin güvenlik ve hukuksal açıdan değerlendirilmesi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Tekstil mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda, sağlık, çevre, enerji tasarrufu, kalite ve verimlilik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve kendini sürekli yenileme bilinci, bilgiye erişebilme becerisi. X
10 Proje, risk ve değişiklik yönetimi ile girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularının tekstilin farklı alanlarına uygulanabilirliği hakkında bilgi sahibi olma. /
11 Tekstil mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. X
12 Bireysel çalışma becerisi. X
13 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. /

HAZIRLAYAN: Doç. Dr. Tülay GÜLÜMSER                                                                                     01-08-2017

 

 

 

 

SANAYİ STAJI (STAJ-II)

Staj dönemi : Üçüncü yılın sonunda – Genel Lisans
Staj süresi : İşletmede 20 işgünü / 4 hafta Zorunlu
BÖLÜM STAJ KOORDİNATÖRÜ:  Doç. Dr. Tülay GÜLÜMSER

(tulay.gulumser@ege.edu.tr)

STAJ BİLGİLENDİRME VE YÖNLENDİRME: Endüstri Mühendisi Nilay AKGÜN

( nilay.akgun@ege.edu.tr )

STAJ RAPORLARI DEĞERLENDİRME: Doç. Dr. Zümrüt Ünal, Doç. Dr. Pınar ÇELİK, Doç.Dr. Nida Oğlakcıoğlu, Prof. Dr. Ayşegül Körlü, Doç. Dr. Güldemet Başal

ÖNKOŞUL : Her öğrenci okuduğu opsiyon ile ilgili üretim yapan ve Bölüm tarafından uygun görülen fabrikalarda staj yapmak zorundadır.

Staj tarihleri her ayın 15’inde başlar, sonraki ayın 14’ünde biter. Staj yapılabilecek dönemler; 15 Haziran-14 Temmuz, 15 Temmuz-14 Ağustos ve 15 Ağustos-14 Eylül’dür.Staj kesinlikle bölünemez. 15 Haziran ve 15 Temmuz başlangıç dönemlerinde staj yapacakların yaz okuluna katılması mümkün değildir. Staj başvuru belgesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonuna ila edilen tarihe kadar mutlaka teslim edilmelidir.

DERS KİTABI/DİĞER MATERYAL : Şirket dökümanları, kütüphane ve internet kaynakları

SANAYİ STAJININ AMACI VE HEDEFİ :

Öğrenciler;

§ Tekstil mühendisliği mesleğinin görev ve sorumluklarını gerçek ortamında yaşayarak öğrenir,

§ Bir işletmede hammaddeden son ürüne kadar uzanan üretim süreci ve işlem adımlarında sorumluluk almaya hazırlanır,

§ Meslekte görev alabileceği fizibilite, araştırma ve geliştirme, planlama ve tasarım çalışmalarında, üretim, denetim konularında eğitim görür,

§ Meslek ahlakı, insan sağlığı, iş güvenliği, kalite, çevre gibi konularda duyarlılık kazanır,

§ İşletmelerde, iş ve meslek  yaşamında iş disiplininin,  takım çalışmasının, disiplinler  arası işbirliğinin, bireysel yetkinliklerin, insan ilişkilerinin önemini gözlem yaparak ve yaşayarak öğrenir,

§ Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişir,

§ Bilgisayar ve yabancı dil bilgisinin önemini kavrar,

§ Meslek yaşamına hazırlanır.

 

 

STAJ YERİNİN BULUNMASI VE SEÇİMİ : Staj yeri öğrencinin kendisi veya staj komisyonu tarafından bulunur. Öğrencinin bulduğu staj yerlerinin staj komisyonunca kabul edilmesi gerekir. Komisyon tarafından bulunan staj yerleri, son müracaat tarihi belirtilerek staj panosunda ilan edilir. Bu süre sonunda başvurular incelenir. Aynı yere çok sayıda başvuru varsa kura ile belirlenir. Genel duyurular ve günlük gelen kontenjanlar, kabul belgesi gelenlerin listesi, vb duyurular için Staj Panosu izlenmelidir.

SANAYİ STAJI PROGRAM ÖNERİSİ:

HAFTA PROGRAM
1 Fabrikayı ve kişileri tanıma. Fabrikanın geçmişi, makine parkı, yerleşim düzeni ve idari ve teknik yapılanması hakkında bilgilenme. Fabrikada iş akışı, sipariş alınması ve üretimin planlanması hakkında bilgi sahibi olma.
2 Fabrikada üretim takibi, üretim sırasında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü ile mevcut makineler hakkında bilgi edinme, işlevlerini ve ayarlarını öğrenme.
3 Üretimde bizzat çalışma ve üretim kontrolü. Üretimde bizzat çalışma ve üretim kontrolü yanında ürün kalite kontrolünün yapılması.
4 Desen dairesi, satın alma, satış ve pazarlama vs. gibi ünitelerin üretime katkılarının ve iş akışının izlenmesi. Çevre sağlığı ve işçi güvenliği ile ilgili konuların izlenmesi.Son ürün kontrollerinin izlenmesi,  dosya hazırlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması.
STAJ RAPORUNUN HAZIRLANMASI :

Rapor, alt-üst-sağdan 2.5 cm, cilt payı için soldan 3 cm boşluk bırakarak, A4 kağıdına el yazısı ile yazılmalıdır. Sayfalar uygun şekilde numaralandırılmalı ve bir dosya içinde veya ciltlenerek sunulmalıdır. Rapor resim, şekil, tablo veya numuneler ile zenginleştirilebilir. Rapor kapağında öğrencinin adı, kayıt yılını içerecek şekilde öğrenci numarası, staj yaptığı fabrikanın tam adı ve staj tarihi, fabrikadaki ve bölümdeki staj sorumlularının adı soyadı ve imzası ve staj tarihi yer almalıdır. Staj raporlarının özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

SANAYİ STAJININ DEĞERLENDİRİLMESİ :

1.  Verilen formata uygun olarak hazırlanan staj raporu süresi içinde kontrol amacıyla işletmedeki staj sorumlusuna sunulur,

2.  İşletme staj sorumlusu raporu kontrol eder ve onaylar,

3.  Rapor, güz yarıyılının başlamasından sonraki iki hafta içinde bölüm staj koordinatörüne elden teslim edilir,

4. Rapor konusuna uygun değerlendiriciye gönderilir. Kontrolü, varsa düzeltmeleri ve  Kabul/Red şeklinde değerlendirilmesi yapılıp iki hafta içerisinde Bölüm staj koordinatörüne teslim edilir,

5.  İşletmede sorumlu mühendis tarafından doldurulan staj sicil fişi bölüm staj koordinatörü tarafından değerlendirilir,

6.  Rapor ve staj sicil fişinin olumlu olması durumunda stajın BAŞARILI olarak değerlendirilmesi, aksi halde stajın tekrar edilmesi.

SANAYİ STAJININ VEYA RAPORUNUN REDDİNİ GEREKTİREN DURUMLAR

1. Raporun verilen sürede teslim edilmemesi

2. Raporun belirlenen formata uygun hazırlanmaması

3. Raporun içerik yönünden yetersiz bulunması

4. Sicil Fişinin zamanında teslim edilmemesi .

5. Stajın eğitim açısından yetersiz olduğunun belirlenmesi

5. Staj sicil fişinin olumsuz olması

6. Staj raporunun özgün olmadığının saptanması

 


 

DERSİN TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ:

(Program çıktısı tam sağlanıyor ise X; kısmen sağlanıyor ise / ; sağlanmıyor ise boş bırakınız)

1 Matematik, fen bilimleri ve tekstil ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki teorik ve pratik bilgileri tekstil mühendisliği problemlerini çözmek için uygulayabilme becerisi.
2 Tekstil mühendisliği problemlerinin çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. /
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi koşullar altında belirli gereksinimleri karşılamak üzere tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (Gerçekçi koşullar: Ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar vb. ) /
4 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. X
5 Tekstil mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme ve çözebilme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulama becerisi. /
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin verilmesi, mühendislik çözümlerinin güvenlik ve hukuksal açıdan değerlendirilmesi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Tekstil mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda, sağlık, çevre, enerji tasarrufu, kalite ve verimlilik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve kendini sürekli yenileme bilinci, bilgiye erişebilme becerisi. X
10 Proje, risk ve değişiklik yönetimi ile girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularının tekstilin farklı alanlarına uygulanabilirliği hakkında bilgi sahibi olma. /
11 Tekstil mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. X
12 Bireysel çalışma becerisi. X
13 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. /

HAZIRLAYAN: Doç. Dr. Tülay GÜLÜMSER                                                                                     01-08-2017

 

 

 

 

 

Staj Değerlendirme Formu dosyasını 2 türde alabilirsiniz:

 • PDF formatında indirmek için tıklayınız.
  PDF formatındaki sayfayı Adobe Acrobat Reader yazılımı ile açıp yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.
 • DOCX formatında indirmek için tıklayınız.
  DOCX formatındaki dosyayı Word ile açıp doldurarak çıktı alabilirsiniz.

 

 

 • İngilizce olarak PDF formatında indirmek için tıklayınız.
  PDF formatındaki sayfayı Adobe Acrobat Reader yazılımı ile açıp yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.
 • İngilizce olarak DOCX formatında indirmek için tıklayınız.
  DOCX formatındaki dosyayı Word ile açıp doldurarak çıktı alabilirsiniz.

Bize Ulaşın!

Lütfen mesajınızı yazınız.. En kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır..

Sending

©2018 Tekstil Mühendisliği Bölümü

Log in with your credentials

Forgot your details?