Çerez Örnek
canlı destek

Stajlar


Staj II

 

 

STAJ-II

Staj dönemi : Üçüncü yılın sonunda - Genel

Lisans

Staj süresi : İşletmede 20 işgünü / 4 hafta

Zorunlu

BÖLÜM STAJ KOORDİNATÖRÜ:  Prof. Dr. Tülay GÜLÜMSER

(tulay.gulumser@ege.edu.tr

STAJ BİLGİLENDİRME VE YÖNLENDİRME: Endüstri Mühendisi Nilay AKGÜN

( nilay.akgun@ege.edu.tr )

STAJ DEĞERLENDİRME: Staj Koordinatörlüğü

STAJ II’İN (KATALOG) İÇERİĞİ :

Tekstil Mühendisliği 2. Sanayi Stajı ile, öğrencinin seçtiği opsiyona uygun bir tekstil mühendisinin çalışabileceği üretim alanlarını tanıması, çalışma hayatında karşısına çıkabilecek makineleri görüp öğrenmesi, şirketlerde mümkün derecede uygulamalı çalışmalar ile makinelere ve sisteme aşinalığının sağlanması ve çalışmaktan hoşlanabileceği konuyu saptayabilmesi için fırsat yaratılması mümkün olmaktadır.

ÖNKOŞUL : Staj II, üçüncü sınıfın sonunda eğitim yaz tatiline girdiği zaman yapılır. Her öğrenci okuduğu opsiyon ile ilgili üretim yapan ve Bölüm tarafından uygun görülen fabrikalarda staj yapmak zorundadır.

Staj tarihleri her ayın 15’inde başlar, sonraki ayın 14’ünde biter. Staj yapılabilecek dönemler; 15 Haziran-14 Temmuz, 15 Temmuz-14 Ağustos ve 15 Ağustos-14 Eylül’dür.Staj kesinlikle bölünemez. 15 Haziran ve 15 Temmuz başlangıç dönemlerinde staj yapacakların yaz okuluna katılması mümkün değildir.

Staj başvuru belgesi ve 1 adet öğrenci kimlik fotokopisi ,Tekstil Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonuna ilan edilen tarihe kadar mutlaka teslim edilmelidir. 

 

DERS KİTABI/DİĞER MATERYAL : Şirket dökümanları, kütüphane ve internet kaynakları

SANAYİ STAJININ AMACI VE HEDEFİ :

Öğrenciler okudukları opsiyonlarla ilgili;

  • Tekstil mühendisliği mesleğinin görev ve sorumluklarını gerçek ortamında yaşayarak öğrenir, 
  • Bir işletmede hammaddeden son ürüne kadar uzanan üretim süreci ve işlem adımlarında sorumluluk almaya hazırlanır, 
  • Meslekte görev alabileceği fizibilite, araştırma ve geliştirme, planlama ve tasarım çalışmalarında, üretim, denetim konularında eğitim görür, 
  • Meslek ahlakı, insan sağlığı, iş güvenliği, kalite, çevre gibi konularda duyarlılık kazanır, 
  • İşletmelerde, iş ve meslek  yaşamında iş disiplininin,  takım çalışmasının, disiplinler  arası işbirliğinin, bireysel yetkinliklerin, insan ilişkilerinin önemini gözlem yaparak ve yaşayarak öğrenir, 
  • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişir,
  • Bilgisayar ve yabancı dil bilgisinin önemini kavrar,
  • Meslek yaşamına hazırlanır.
     
 

 

 

STAJ YERİNİN BULUNMASI VE SEÇİMİ : Staj yeri öğrencinin kendisi veya staj komisyonu tarafından bulunur. Öğrencinin bulduğu staj yerlerinin staj komisyonunca kabul edilmesi gerekir. Komisyon tarafından bulunan staj yerleri, son müracaat tarihi belirtilerek staj panosunda ilan edilir. Bu süre sonunda başvurular incelenir. Aynı yere çok sayıda başvuru varsa kura ile belirlenir. Genel duyurular ve günlük gelen kontenjanlar, kabul belgesi gelenlerin listesi, vb duyurular için Staj Panosu izlenmelidir.

SANAYİ STAJI PROGRAM ÖNERİSİ:

HAFTA

PROGRAM

1

Fabrikayı ve kişileri tanıma. Fabrikanın geçmişi, makine parkı, yerleşim düzeni ve idari ve teknik yapılanması hakkında bilgilenme. Fabrikada iş akışı, sipariş alınması ve üretimin planlanması hakkında bilgi sahibi olma.

2

Fabrikada üretim takibi, üretim sırasında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü ile mevcut makineler hakkında bilgi edinme, işlevlerini ve ayarlarını öğrenme.

3

Üretimde bizzat çalışma ve üretim kontrolü. Üretimde bizzat çalışma ve üretim kontrolü yanında ürün kalite kontrolünün yapılması.

4

Desen dairesi, satın alma, satış ve pazarlama vs. gibi ünitelerin üretime katkılarının ve iş akışının izlenmesi. Çevre sağlığı ve işçi güvenliği ile ilgili konuların izlenmesi.Son ürün kontrollerinin izlenmesi,  dosya hazırlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması.

2. SANAYİ STAJININ DEĞERLENDİRİLMESİ :

1.  İşletmede sorumlu mühendis ya da yetkili tarafından doldurulan staj sicil fişi bölüm staj koordinatörü tarafından değerlendirilir,

2.  Staj sicil fişinin olumlu olması durumunda staj BAŞARILI olarak sonuçlandırılır, aksi halde stajın tekrar edilmesi gerekir.

2. SANAYİ STAJININ REDDİNİ GEREKTİREN DURUMLAR

1. Sicil Fişinin zamanında teslim edilmemesi .

2. Staj sicil fişinin olumsuz olması

3. Stajın eğitim açısından yetersiz olduğunun belirlenmesi

 

 

 

 

DERSİN TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ:

(Program çıktısı tam sağlanıyor ise X; kısmen sağlanıyor ise / ; sağlanmıyor ise boş bırakınız)

1

Matematik, fen bilimleri ve tekstil ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki teorik ve pratik bilgileri tekstil mühendisliği problemlerini çözmek için uygulayabilme becerisi.

 

2

Tekstil mühendisliği problemlerinin çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

/

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi koşullar altında belirli gereksinimleri karşılamak üzere tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (Gerçekçi koşullar: Ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar vb. )

/

4

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

X

5

Tekstil mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme ve çözebilme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulama becerisi.

/

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin verilmesi, mühendislik çözümlerinin güvenlik ve hukuksal açıdan değerlendirilmesi.

X

7

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

X

8

Tekstil mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda, sağlık, çevre, enerji tasarrufu, kalite ve verimlilik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma.

X

9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve kendini sürekli yenileme bilinci, bilgiye erişebilme becerisi.

X

10

Proje, risk ve değişiklik yönetimi ile girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularının tekstilin farklı alanlarına uygulanabilirliği hakkında bilgi sahibi olma.

/

11

Tekstil mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.

X

12

Bireysel çalışma becerisi.

X

13

Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

/

HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Tülay GÜLÜMSER                                                                                     27-02-2019

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ